Πολιτική Συστημάτων Διαχείρισης

Μόνιμος στόχος και πολιτική των εταιρειών ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. – AXIVEN Ε.Π.Ε., από τον σχεδιασμό έως και την τελική διάθεση των υπηρεσιών τους, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, και η συνεχής βελτίωσή τους σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Ο όρος Ποιότητα στις εταιρείες μας σημαίνει την παροχή υπηρεσιών υψηλών αλλά και σταθερών επιστημονικών προδιαγραφών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και που ελέγχονται συστηματικά. Ο όρος Περιβαλλοντική Πολιτική σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών εκτελούνται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες των εταιρειών.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, οι εταιρείες ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ Α.Ε. – AXIVEN Ε.Π.Ε., εφαρμόζουν Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα:
1. EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
2. EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
3. EN ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
4. ΕΝ16636:2015 Υπηρεσίες Εφαρμογών Παρασιτοκτονίας.
για το πεδίο εφαρμογής: “Υπηρεσίες διασφάλισης υγιεινής (απεντομώσεις - απολυμάνσεις - μυοκτονίες - υποκαπνισµοί - θερμή μέθοδος - καταπολέμηση κωνωποειδών - καθαρισμοί -συντηρήσεις) κτιρίων, πλοίων, βιομηχανιών - Δακοκτονία - Αποψιλώσεις - Ζιζανιοκτονία. Εξυπηρέτηση - διαχείριση κτιριακών συγκροτημάτων. Πυρασφάλεια -Πυρανίχνευση - Συστήματα Ασφαλείας. Εμπορία απολυμαντικών προϊόντων, βιοκτόνων, γεωργικών φαρμάκων, εντοµοπαγίδων, λαμπτήρων, δολωµατικών σταθμών, κατασκευή & εμπορία μετρητών πετρελαίου
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, οι εταιρείες τηρούν απαρέγκλιτα και σέβονται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάξεις. Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης, οι εταιρείες μας έχουν δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες τους για τα εξής:
  •  Να συμπεριφέρονται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες τους, Να προσφέρουν αξία στους πελάτες τους, μέσα από το επίπεδο των προϊόντων που προσφέρουν, Να εστιάζουν την προσοχή της στους πελάτες τους, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους. Να επενδύουν στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, Να ενθαρρύνουν και να υποκινούν τη δημιουργικότητα των εργαζομένων τους, Να βελτιώνουν συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων τους. Να βελτιώνουν την απόδοσή τους με την διείσδυση σε νέες αγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.
Οι εταιρείες λειτουργούν με σεβασμό προς το περιβάλλον και για να το επιτύχουν:
  • Καταγράφουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες (άμεσες και έμμεσες) κάθε δραστηριότητας τους, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεσμεύονται για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, Δεσμεύονται για ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και για συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων. Αναπτύσσουν σε όλα τα επίπεδα των εταιρειών τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον, Παρέχουν στο ευρύ κοινό, όποτε θεωρούν αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων των εταιρειών και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.
Ειδικότερα η πολιτική των εταιρειών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:
  •  Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων των εταιρειών και των ενδιαφερόμενων μερών, Παροχή υγειών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, με σκοπό την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες , Εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις, Προσπάθεια για συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων των εταιρειών πάνω στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, Εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης. Συμμετοχή των εργαζομένων στη διαβούλευση για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων. Τα στελέχη των εταιρειών έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης στους τομείς ευθύνης τους. Η Διοίκηση καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και συνεχή βελτίωση του Συστήματος.
Η Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Υγείας & Ασφάλειας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της εταιρείας και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. H Διοίκηση δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση της παρούσας πολιτικής και την επικοινωνία της σε όλους τους εργαζόμενους.

Ο Γενικός Διευθυντής
Βίκτωρας Παπαδάτος, Νέα Χαλκηδόνα, 15.10.2020