Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Μόνιμος στόχος και πολιτική της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ A.E., από τον σχεδιασμό έως και την τελική διάθεση των υπηρεσιών της, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, και η συνεχής βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.
Ο όρος Ποιότητα στην εταιρεία μας σημαίνει την παροχή υπηρεσιών υψηλών αλλά και σταθερών επιστημονικών προδιαγραφών, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη και που ελέγχονται συστηματικά. Ο όρος Περιβαλλοντική Πολιτική σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτελούνται με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ A.E. εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα:

1. EN ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
2. EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
3. OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
4. ΕΝ16636:2015 Υπηρεσίες Εφαρμογών Παρασιτοκτονίας.

για το πεδίο εφαρμογής:

“Υπηρεσίες διασφάλισης υγιεινής (απεντομώσεις -απολυμάνσεις - μυοκτονίες - υποκαπνισµοί -
θερμή μέθοδος - καταπολέμηση κωνωποειδών -καθαρισμοί -συντηρήσεις) κτιρίων, πλοίων, βιομηχανιών - Δακοκτονία - Αποψιλώσεις - Ζιζανιοκτονία. Εξυπηρέτηση - διαχείριση κτιριακών
συγκροτημάτων. Πυρασφάλεια -Πυρανίχνευση - Συστήματα Ασφαλείας. Εμπορία απολυμαντικών προϊόντων, βιοκτόνων, γεωργικών φαρμάκων, εντοµοπαγίδων, λαμπτήρων, δολωµατικών σταθμών, διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, κατασκευή & εμπορία μετρητών πετρελαίου”
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τηρεί απαρέγκλιτα και σέβεται απόλυτα την διέπουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς και Διατάξεις Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης, η εταιρεία μας έχει δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της για τα εξής:

✓ Να πραγματοποιεί ό,τι δηλώνει ότι θα πραγματοποιεί.
✓ Να συμπεριφέρεται με ειλικρίνεια, συνέπεια και σεβασμό στους πελάτες της.
✓ Να προσφέρει αξία στους πελάτες της, μέσα από το επίπεδο των προϊόντων που προσφέρει.
✓ Να εστιάζει την προσοχή της στους πελάτες της, εξετάζοντας άμεσα τα παράπονά τους, αλλά και προβλέποντας τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις τους.
✓ Να επενδύει στην εκπαίδευση και βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού της.
✓ Να ενθαρρύνει και να υποκινεί τη δημιουργικότητα των εργαζομένων της.
✓ Να βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.
✓ Να βελτιώνει την απόδοσή της με την διείσδυση σε νέες αγορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Η εταιρεία λειτουργεί με σεβασμό προς το περιβάλλον και για να το επιτύχει:

✓ Καταγράφει συνεχώς τις περιβαλλοντικές συνέπειες (άμεσες και έμμεσες) κάθε δραστηριότητας της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση προς την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
✓ Δεσμεύεται για διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
✓ Δεσμεύεται για ορθολογική αξιοποίηση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, και για συνεχή προσπάθεια για μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών και προϊόντων.
✓ Αναπτύσσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας τη συναίσθηση ευθύνης για το περιβάλλον.
✓ Παρέχει στο ευρύ κοινό, όποτε θεωρεί αναγκαίο, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωσή τους.

Ειδικότερα η πολιτική της εταιρείας σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας αποσκοπεί στην:

✓ Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών.
✓ Εφαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
✓ Εκτέλεση της εργασίας στο επιθυμητό επίπεδο ποιότητας χωρίς ατυχήματα, τραυματισμούς ή καταστροφές στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις.
✓ Προσπάθεια για συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων της εταιρείας πάνω στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.
✓ Ξεκάθαρη αναφορά και κατανόηση όλων των ευθυνών των εργαζομένων, σχετικά με θέματα ασφάλειας.
✓ Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη συνεχή ανάπτυξη καινούργιων τεχνολογιών, συστημάτων και μορφών ελέγχου των εργασιακών κινδύνων.

Τα στελέχη της εταιρείας έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή του Ενιαίου Σύστηματος Διαχείρισης στους τομείς ευθύνης τους. Η Διοίκηση καθοδηγεί και υποστηρίζει το προσωπικό, ώστε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και συνεχή βελτίωση του Συστήματος. Η Πολιτική Ποιότητας - Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Υγείας & Ασφάλειας εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της εταιρείας και ανασκοπείται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση της παρούσας πολιτικής και την επικοινωνία της σε όλους τους εργαζόμενους.

Ο Γενικός Διευθυντής
Βίκτωρας Παπαδάτος
Νέα Χαλκηδόνα, 04.12.2017